วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

เชียงดาว
สวนป่าเชียงดาว
สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่
สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้


หมายเลขติดต่อ
-
สถานที่ติดต่อ 
หมู่ 5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หัวหน้างานสวนป่า
-
ประวัติ ที่ตั้ง อาณาเขต

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว
ระยะทางจากสวนป่าถึงจังหวัด 80 กิโลเมตร
ระยะทางจากสวนป่าถึงสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ 80 กิโลเมตร 

ระยะทางจากสวนป่าถึง สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน 170 กิโลเมตร
ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานอยู่ในพิกัด  Latitude     (เส้นรุ้ง)     19 องศา   23 ลิปดา
                                                             Longtitude  (เส้นแวง)  98 องศา   57 ลิปดา
พิกัดจากการใชเ้ครื่่องหาพิกัดจากดาวเทียม GPS  ( N 2142730 , E 494294  )
ที่ตั้งสำนักงานอยู่สูงจากน้ำทะเลปานกลาง 444 เมตร
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขา  ดินมีความอุดมสมบูรณ์    และสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณไม้สักผสมกับป่าเต็งรัง  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รายชื่อสวนป่า ในความดูแลรับผิดชอบของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน (ส.ศน.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม